Onderwijsvisie

CENTRALE FOCUS

De centrale focus van onze onderwijsgemeenschap bestaat erin een maatschappelijk-emancipatorische hefboomfunctie te vervullen door hoogopgeleide professionals en leergierige wereldburgers af te leveren met een “superdiverse” achtergrond.

Daartoe (h)erkennen we de talenten van al onze studenten, waarderen hen in hun sterktes en dagen hen uit hun grenzen te verleggen.

Onze opleidingen staan open voor de bredere stedelijke, regionale en internationale omgeving om dit gemeenschappelijke streven vorm te geven.

Vanuit hun verbinding en interactie met het werkveld en het praktijkgericht onderzoek ontstaan authentieke, beklijvende en motiverende leerervaringen.

Zo ontkiemt het nieuwsgierige, kritische, levenslange leren.
Zo blijven we ook werken aan een state-of-the-art en publiek gevalideerd onderwijs.

UITWERKING IN VIJF RUBRIEKEN

De onderwijsvisie wil een uitdagend, maar tegelijk open kader bieden omdat diverse uitwerkingen in de studiegebieden een rijkdom zijn en kansen bieden tot wederzijds leren en vernieuwen. Omdat de studiegebieden finaal eigenaar zijn van en verantwoordelijk voor hun onderwijsbeleid, streeft de instellingsvisie geen volledigheid na: er is ruimte voor eigen accenten en inkleuring.

De vijf rubrieken van de onderwijsvisie sluiten nauw aan bij de strategische speerpunten van de Raad van Bestuur. Ze verduidelijken wat in de strategische speerpunten van de instelling van belang is op vlak van onderwijs, of met andere woorden, in welke richting wij de kwaliteit van ons onderwijs willen verbeteren. Ze zullen in alle opleidingen van de instelling de volgende vijf jaar bijzondere beleidsaandacht krijgen.

KWALITEIT#PUBLIEKGEVALIDEERD
– Onze onderwijsteams weten waar het in hun domein om gaat (onze docenten zijn vakbekwame experten die “mee” zijn met de huidige stand van het werkveld en de wetenschap) en waar ze voor staan (er is een gezamenlijk gedragen visie op de opleiding).

– Onze opleidingen springen eruit: ze hebben een kleur, bijvoorbeeld door een van de strategische speerpunten van de instelling op voorbeeldige wijze in praktijk te brengen of nog, door een eigen specifieke benadering of invalshoek op een kwaliteitsvolle manier neer te zetten.

– Relevantie en kwaliteit van ons onderwijs veronderstelt permanente aandacht voor validering door alle betrokken stakeholders, waaronder het personeel, de studenten, het werkveld. In samenwerking met een extern evaluatieorgaan betrekken we ook onafhankelijke peers bij de kwaliteitsbewaking van onze opleidingen .

– We geven nieuwe experimenten een kans.

STUDENT#TALENT
– Naast de te bereiken leerresultaten van een opleiding, zijn ook de eigenheid van onze studenten en hun docenten een belangrijk uitgangspunt.

– Studenten ontdekken hun talenten in een vertrouwensvolle context: van alle instromende studenten wordt een talentenfoto gemaakt, ze worden zich bewust van wie ze zijn en wat hun ambities zijn. In heterogene groepen kunnen studenten ook elkaars talenten (helpen) ontdekken.

– Onze docenten en trajectbegeleiders bevestigen studenten in hun talenten vanuit een waarderende benadering, ze vertrekken van hun sterktes en mogelijkheden (en minder vanuit hun beperkingen). Hun studenten ervaren hen als inspirerende coaches.

– In die context dagen we studenten uit tot nieuwe ervaringen om het beste uit zichzelf te halen en ondersteunen we hen waar het moeilijk loopt. Iedere student doorloopt een doordacht talentontwikkelingstraject; betrokken actoren kunnen daarbij rekenen op digitale ondersteuning.

– Onze studenten zijn betrokken en verantwoordelijk, gericht op het halen van de beoogde leerresultaten met een redelijke studie-efficiëntie.

CURRICULUM#WORK
– Studenten komen in alle fasen van de opleiding en steeds intensiever in contact met het werkveld. Vanuit de confrontatie met authentieke leersituaties op de werkplek krijgen ze vanaf de start prikkels om hun grenzen te verleggen.

– Studenten en docenten verruimen hun blik door de kansen die ze krijgen om interprofessioneel samen te werken en internationale leerervaringen op te doen.

– Onze opleidingen, het werkveld waarop zij voorbereiden en het praktijkgericht onderzoek bevruchten elkaar in een continue, structurele en veelzijdige interactie (mogelijke ijkpunten zijn verwoord in het zelfevaluatie-instrument “interactie met het werkveld”).

OPLEIDINGEN#SUPERDIVERSITEIT
– Onze studenten kunnen gebruik maken van een ruim aanbod van geïntegreerde en flexibele opleidingswegen.

– We stimuleren de inhoudelijke binding van de studenten met hun studies door hen eigenaar te maken van hun leerproces, onder andere door hen voldoende keuzemogelijkheden aan te bieden (zowel naar vorm als naar inhoud).

– Onze docenten reiken diverse inhoudelijke referentiekaders aan, rekening houdend met de globaliserende wereld en de toenemende diversiteit van de studentenpopulatie. Ze stimuleren een ruimdenkende houding en een brede kijk op de wereld.

– Studenten en docenten leren van en met elkaar, in een superdiverse context, met respect voor elkaars eigenheid.

– Open en creatieve opdrachten activeren de domeinspecifieke kennis en vaardigheden.

ONDERWIJSTEAMS#MULTICAMPUS
– We stimuleren campusoverstijgende samenwerking door zoveel mogelijk onderwijskundige opportuniteiten van de multicampusorganisatie te benutten.

– Daarbij gaat bijzondere aandacht uit naar gedragenheid van de initiatieven in de betrokken onderwijsteams. We vinden het belangrijk dat studenten en docenten “voeling” hebben met elkaar, hun opleiding en campus.

– We werken verder aan de afstemming van opleidingen met varianten op verschillende vestigingsplaatsen, maximaal gebruik makend van elkaars sterke punten, werkend vanuit een in gezamenlijk overleg tot stand gekomen visie en planmatige aanpak.