Afstudeerders beoordeelden hun opleiding – een terugblik op de opleidingsevaluatie

Aan Odisee kunnen studenten op verschillende manieren feedback geven, onder andere via (digitale) standaardvragenlijsten:

  • we vragen elke student die zijn bachelorproef indient naar diens ervaringen;
  • studenten krijgen elk semester de mogelijkheid om feedback te geven over een aantal van hun docenten;
  • er is een vragenlijst om bij studenten na afloop van een stage te polsen naar wat zij vonden van de stageplaats en het stageproces;
  • studenten die beslissen om zich uit te schrijven bevragen we over die beslissing;
  • studenten die hun opleiding bijna volledig hebben afgewerkt beoordelen een 50-tal stellingen over hun opleiding, die bevraging noemen we aan Odisee ‘de opleidingsevaluatie’.

In 2018-19 vonden de laatste afnames van de opleidingsevaluatie plaats. Uiteraard blijven we studenten bevragen over verschillende aspecten van hun studie. Vanaf academiejaar 19-20 doen we dit met een vernieuwde vragenlijst en methodiek (stof voor een toekomstig blogbericht).

Die overstap hangt samen met de nieuwe manier waarop Odisee de kwaliteitsbewaking in eigen regie zal voeren. Tot nu gebeurde dit aan de hand van de ‘ASTOR-cyclus’. De opleidingsevaluatie was daarbinnen een aparte mijlpaal en logischerwijze bleef de vragenlijst dan ook onveranderd. Nu kan er wel aan gesleuteld worden. De nieuwe manier van kwaliteitsbewaking zal immers inzoomen op het geheel van statistieken die beschikbaar zijn voor een opleiding. (bemerk: elke opleiding doorloopt de ASTOR cyclus, de externe reflectie is de afsluiter, de verslagen per opleiding zijn hier beschikbaar op de Odisee website)

Dit is dan ook een ideaal moment om terug te blikken: wat leren we uit de voorbije 5 jaar opleidingsevaluaties? We behandelen hier een aantal grote lijnen op basis van de gebundelde resultaten van de voorbije 5 jaar. Volgens de standaardplanning vond er voor elke opleiding driejaarlijks een opleidingsevaluatie plaats. Elk jaar kwamen andere opleidingen aan bod, wat vergelijking in de tijd bemoeilijkt. De resultaten van academiejaar X betreffen immers andere opleidingen dan de resultaten van het academiejaar ervoor of erna.

Sinds 2014-15 hebben we in totaal 2900 studenten gevraagd om de opleidingsevaluatie in te vullen. Op het moment dat we hen daarvoor uitnodigden waren ze afstudeerders: voldoende ver gevorderd in hun studie om hun diploma te kunnen behalen. Ze waren dan ook ideaal geplaatst om een oordeel te geven over aspecten van hun opleiding en over studeren aan Odisee in het algemeen.

943 studenten vulden de bevraging in, een responspercentage van 33%. De bevraging bestond uit 52 stellingen waarvoor de studenten telkens op een zespuntenschaal konden aangeven in welke mate ze akkoord gingen (1: helemaal niet akkoord; 2: niet akkoord; 3: eerder niet akkoord; 4: eerder akkoord; 5: akkoord; 6: helemaal akkoord). De vragenlijst werd ontwikkeld samen met de andere partners van de associatie KU Leuven.

In onderstaande tekening geven we een globaal beeld van hoe de respondenten van de voorbije 5 jaar de stellingen hebben gescoord. In de tekening wordt elke stelling voorgesteld door een blauw bolletje. De positie van het bolletje ten opzichte van de X-as geeft weer welk percentage van de respondenten akkoord ging met de betrokken stelling (we nemen daarbij ‘eerder akkoord’, ‘akkoord’ en ‘helemaal akkoord’ samen). De stellingen werden aangeboden in rubrieken, in de tekening staan de stellingen van een bepaalde rubriek op dezelfde lijn.

5 jaar opleidingsevaluaties - percentage akkoord per stelling
Voor bijna alle stellingen (48 op 52) geldt dat minstens 70% van de respondenten ermee akkoord gaat. Voor iets meer dan de helft van de stellingen (27 op 52) is het zo dat minstens 85% ermee akkoord gaat. De globale resultaten zijn dus zonder meer goed te noemen.

Twee stellingen uit de rubriek ‘internationalisering’ scoren duidelijk minder goed. Ruim de helft van de respondenten stelt dat er onvoldoende anderstalig lesmateriaal wordt gebruikt en dat er onvoldoende mogelijkheden zijn om in contact te komen met buitenlandse docenten en studenten.

Dit zijn verbeterpunten die al sinds ‘het begin van de waarnemingen’ naar voor komen, ook in andere hogescholen. Om hieraan tegemoet te komen, zet Odisee in op internationalisation@home om internationale en interculturele competenties te activeren ook wanneer een student niet op fysieke mobiliteit gaat. Doel is om dit  formeel te doen door in het curriculum (nog meer) het werken aan het verwerven van internationale competenties te integreren te en  expliciteren, met daarnaast ook informele initiatieven als een instellingsbrede ‘international week’ of buddy-programma’s tussen uitwisselingsstudenten en Odisee studenten.

Bemerk wel dat 2 op 3 studenten de stelling onderschrijft dat ze in het kader van hun opleidingsprogramma werden aangemoedigd om een internationale ervaring op te doen.

Een puntsgewijze bespreking van de resultaten per stelling zou ons te ver leiden. Hieronder het volledige overzicht van alle stellingen met daarbij het percentage studenten dat ermee akkoord gaat, gerangschikt van hoog naar laag.

5 jaar opleidingsevaluaties - percentage akkoord per stelling (detail)

 

 

 

 

Tot slot wel nog opmerken dat 91,7% van de respondenten akkoord ging met de stelling ‘globaal genomen ben ik tevreden over de opleiding’. Dit resultaat ligt volledig in lijn met de mening van de alumni (die we anderhalf jaar na afstuderen bevragen).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>