Tag Archive for 'Gecombineerd onderwijs'

Studiedag gecombineerd onderwijs

Vandaag organiseerde REN Vlaanderen een studiedag in Brussel over gecombineerd onderwijs.
Een zeer vol programma!

Hervé Wellens, Pedagogisch adviseur VSKO  leidde de ochtend in met een definitie van e-leren en gecombineerd onderwijs, de meerwaarden, de nadelen  en de valkuilen. Tenslotte legde hij de nadruk op de kwaliteitsbewaking waarmee hij dan ook naadloos de overgang maakte naar de volgende spreker, Fernand Vermeersch die de visie van de overheid en de inspectie in kaart bracht. De inspecteur ging uitgebreid in op het decretaal kader, waarna hij de onderzoeksmethode toelichtte.

Dat het aantal aanvragen exponentieel stijgt zal niemand verwonderen, en die aanvragen worden  in bijna alle gevallen goedgekeurd. Wel werd het even stil in de zaal toen hij wat cijfers vrijgaf over de verlenging van de projecten : 44% kregen een gunstig advies, 56% een ongunstig advies. Opmerkelijk daarbij is dat ICT (72%), NT2 (75%) en Talen (61%) relatief goed scoren, terwijl algemene vorming, handel en bedrijfskunde slecht tot zeer slecht scoorden.

Interessant waren de 28 kwaliteitsindicatoren waaraan de projecten getoetst worden en die uitgebreid becommentarieerd werden. Mijn conclusie is dat vele centra een totaal verkeerd beeld hebben van wat e-leren nu eigenlijk is en dat er dringende nood is aan degelijke bijscholing.

Die kwalitatieve bijscholing wordt bijvoorbeeld geleverd door Toll-Net waarover ik al uitgebreid geblogd heb. Steven De Pauw van DIVA stelde Toll-Net voor (de website, de toll-shops en de toll-cursus). Zeer boeiend was de manier waarop hij de eindwerken van de cursisten gebruikte om de stelling “Gecombineerd Onderwijs, de moeite waard?!” toe te lichten. Al deze eindwerken werden gepubliceerd onder de Creative Commons Licentie , zoals bijvoorbeeld dit filmpje.

Vervolgens kwam  Ruben Bellens van de VDAB aan het woord. Naast haar talloze opleidingen in de centra biedt de VDAB ook meer dan 130 Webleren cursussen aan. Interessant is dat nu al 50 scholen, hogescholen en CVO’s een samenwerkingsverband hebben met de VDAB vovor uitwisseling van e-content. Ook hebben zij de content van Bis Online voor Frans en Engels geïnventariseerd.

Tenslotte stelde Annelies Goethals het gecombineerd leren binnen SYNTRA voor waar sinds dit jaar de cursus E-Bedrijfsbeheer loopt.

In de namiddag kwamen praktijkvoorbeelden aan bod.

Hilde De Rijbel  van CVO Antwerpen-Zuid bracht de visie van de directie naar voren. Uit haar verhaal blijkt duidelijk dat die visie op e-leren onontbeerlijk is en dat , wanneer er gewerkt wordt met een leerplatform het aanbeveling dient dat alles, ook het secretariaatswerk, de communicatie met de lesgevers, enz. via dat platform gebeurt. De drempel naar ICT ondersteund en tenslotte gecombineerd leren wordt er beduidend kleiner door. Opvallend was ook dat in samenspraak met de lesgevers bepaald wordt welk deel naar klassikaal onderwijs gaat en welk deel naar e-leren. En dat het dus voor alle opleidingen niet hetzelfde deel moet zijn.  Een nadenkertje.

Ben Naten van CVO De Oranjerie schetste vooral de historiek en het gebruikte leerplatform, Moodle. Voorts een overzicht van de opleidingen maar toch ook een aantal knelpunten zoals bv. de moeilijkheid om een lesgever in gecombineerd onderwijs te vervangen.

Daarna kwam Alain D’Haene ( CVO Hitek, coach Eliseleren en  ) aan de beurt die op een meeslepende, dikwijls grappige manier de rol van de coach toelichtte en zijn doelstellingen : “Minds are like parachutes, they only function when open”, “Geef een mens de kans om te leren en hij kan zijn wie hij wil zijn”, “Breng de cursist altijd een stapje hoger”. Een coach is voor de cursist een houvast, hij is beschikbaar, communiceert veel en houdt zich aan een referentiekader (deadlines, bereikbaarheid). Bovenal motiveert hij en geeft consistente feedback, zorgt ook dat hij niet als de “redder” beschouwd wordt maar dat cursisten elkaar helpen … Een woordwolk uit de Toll-cursus illustreert zeer goed welke rollen hij op zich neemt.rollen.png

De dag werd afgesloten met nog een aantal praktijkvoorbeelden : een cursiste, een docente informatica, een leraar Engels en een lerares Algemene Vorming .

Een studiedag die de verplaatsing meer dan waard was en die nog maar eens duidelijk maakte dat bijscholing absoluut nodig is, op alle gebieden, maar zeker als het over zoiets nieuws gaat als e-leren.

Je vindt een ander verslag van deze studiedag op de site van Toll-net!

Studiedag REN Vlaanderen

Op 5 december organiseert REN Vlaanderen een studiedag rond gecombineerd onderwijs.

De bedoeling van deze dag is zicht te krijgen op wat gecombineerd leren – ook gekend als blended learning – is en welke de consequenties van het invoeren van gecombineerd leren zijn.
In de voormiddag krijgt u info over de theoretische achtergrond van gecombineerd leren en de visie van de overheid, toegelicht door de inspectie. Verder komen een 3-tal actoren aan het woord: zij schetsen hoe zij binnen hun organisatie – VDAB, Syntra en DIVA – omgaan met gecombineerd leren.
In het namidaggedeelte ligt de focus op de CVO’s. Achtereenvolgens horen we een directielid, een ict-coördinator, een coach en een cursist die hun ervaringen met ons delen. Tenslotte zien we een 4-tal praktijkvoorbeelden waarin wordt getoond hoe gecombineerd leren in de praktijk wordt ingezet.

Online inschrijven is mogelijk.

Boeiende studiedag met interessante sprekers!